Benvinguda

Benvinguts/des al meu bloc.
Sóc tianenc des dels 2 anys, amb anades i vingudes per motius de feina i personals, des del
nou segle que visc de forma definitiva al 'meu' poble.
Ara, arribada la cinquantena, he resolt comprometre'm políticament amb la independència del meu país: primer a la consulta Tiana Decideix, el desembre de 2009, i després de la creació de Solidaritat Catalana per la Independència, adherint-me i formant part del nucli del nou espai polític, especialment a nivell local i comarcal.
A partir de les eleccions municipals de 22 de maig de 2011, on la llista de Solidaritat per la Independència es va quedar a les portes d'aconseguir representació a l'Ajuntament de Tiana, vaig crear aquest bloc per anar expressant el meu parer sobre les coses que van passant al meu poble, i també sobre coses més globals de pensament social i polític, per dialogar amb tots aquells que hi vulgueu aportar coses.
Ara, abandonada la meva militància política de partit des de principis de 2013, la meva feina, com la de milers de catalans de la societat civil, es centra en entitats com el Fòrum Tiana Decideix, que alhora és la territorial tianenca de l'ANC. Aquest moviment ve de baix, i des de baix l'hem d'empènyer.

dimecres, 21 de desembre del 2011

Retallades selectives

Un amic m'envia un pdf amb els nomenaments dels càrrecs de la Diputació de Barcelona, i dels assessors. O sigui, la gran menjadora. Mentrestant, retallades.

Però que no havíen de desaparèixer, les diputacions? I el Senat?

Perquè no comencem per eliminar les despeses realment supèrflues, abans d'atacar les altres coses??? Per què? Per què? Per què?


Dijous, 4 d'agost de 2011
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Diputació de Barcelona. Secretaria General
ANUNCI sobre la determinació dels membres electes que exerciran el seu càrrec amb dedicació exclusiva d’acord amb
les retribucions aprovades pel Ple corporatiu
L’Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueres, President de la Diputació de Barcelona, en dates 26 i 27 de juliol de 2011, ha
dictat uns Decrets que disposen el següent:
“Primer.- NOMENAR als següents membres electes d’aquesta corporació que exerciran el seu càrrec amb dedicació
exclusiva:
1. Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras
2. Il·lm. Sr. Alberto Fernández Díaz
3. Il·lm. Sr. Ferran Civil Arnabat
4. Il·lm. Sr. Josep Llobet Navarro
5. Il·lma. Sra. Mercè Conesa Pagès
6. Il·lm. Sr. Antoni Fogué i Moya
7. Il·lm. Sr. Joan Carles García Cañizares
8. Il·lm. Sr. Pere Navarro Morera
9. Il·lm. Sr. Xavier García Albiol
10. Il·lm. Sr. Arnau Funes Romero
11. Il·lm. Sr. Pere Prat i Boix
12. Il·lm. Sr. Carles Rossinyol i Vidal
13. Il·lm. Sr. Joaquim Ferrer Tamayo
14. Il·lm. Sr. Josep Mayoral Antigas
15. Il·lm. Sr. Alberto Villagrasa Gil
16. Il·lm. Sr. Alex Mañas Ballesté
17. Il·lm. Sr. Ramon Riera Macia
18. Il·lma. Sra. Mònica Querol Querol
19. Il·lm. Sr. Jordi Subirana Ortells
20. Il·lm. Sr. Josep Salom Ges
21. Il·lm. Sr. Marc Castells Berzosa
22. Il·lm. Sr. Andreu Carreras Puigdelliura
23. Il·lma. Sra. Mercè Rius Serra
24. Il·lm. Sr. Josep Oliva Santiveri
25. Il·lma. Sra. Mireia Solsona Garriga
26. Il·lm. Sr. Rafael Roig Milà
27. Il·lm. Sr. Ignasi Giménez Renom
28. Il·lm. Sr. Santiago-Oscar Cayuela Tomàs
29. Il·lm. Sr. Ramon Castellano Espinosa
30. Il·lm. Sr. Ramon Serra Millat
Segon.- ACORDAR que els membres que exerceixen el seu càrrec amb dedicació exclusiva abans designats percebran
les següents retribucions en concepte de sou, a raó de catorze mensualitats per any:
Nom i cognoms Càrrec Nivell de retribucions brutes mensuals Efectes
Salvador Esteve Figueras President A-1: 8.265,98 EUR 15.7.11
Alberto Fernández Díaz Vicepresident primer A-2: 6.921,17 EUR 27.7.11
Ferran Civil Arnabat Vicepresident segon A-2: 6.921,17 EUR 15.7.11
Josep Llobet Navarro Vicepresident tercer A-2: 6.921,17 EUR 27.7.11
Mercè Conesa Pagès Vicepresidenta quarta A-2: 6.921,17 EUR 15.7.11
Antoni Fogué Moya Vicepresident cinquè A-2: 6.921,17 EUR 15.7.11
Joan Carles García Cañizares President Grup CiU A-2: 6.921,17 EUR 15.7.11
Pere Navarro Morera President Grup PSC-PM A-2: 6.921,17 EUR 15.7.11
Xavier García Albiol President Grup PP A-2: 6.921,17 EUR 15.7.11
Arnau Funes Romero President ICV-EUiA-E A-2: 6.921,17 EUR 15.7.11
Pere Prat Boix President Grup ERC-AM A-2: 6.921,17 EUR 15.7.11
Carles Rossinyol Vidal President delegat Àrea i membre Comissió Executiva A-2: 6.921,17 EUR 15.7.11
Joaquim Ferrer Tamayo Diputat Adjunt Presidència A-3: 6.301,69 EUR 15.7.11
Josep Mayoral Antigas Portaveu Grup PSC-PM A-4: 5.967,60 EUR 15.7.11
Alberto Villagrasa Gil Portaveu Grup PP A-4: 5.967,60 EUR 15.7.11
Alex Mañas Ballesté Portaveu Grup ICV-EUiA-E A-4: 5.967,60 EUR 15.7.11
Ramon Riera Macia Diputat Delegat A-4: 5.967,60 EUR 15.7.11
Mònica Querol Querol Diputada delegada A-4: 5.967,60 EUR 15.7.11
Jordi Subirana Ortells Diputat delegat A-4: 5.967,60 EUR 15.7.11
Josep Salom Ges Diputat delegat A-4: 5.967,60 EUR 15.7.11
Marc Castells Berzosa Diputat delegat A-4: 5.967,60 EUR 22.7.11
Andreu Carreras Puigdelliura Diputat delegat A-4: 5.967,60 EUR 15.7.11
Mercè Rius Serra Diputada adjunta A-4: 5.967,60 EUR 15.7.11
Josep Oliva Santiveri Diputat delegat A-4: 5.967,60 EUR 15.7.11
Mireia Solsona Garriga Diputada adjunta A-4: 5.967,60 EUR 15.7.11
Rafael Roig Milà Diputat adjunt, Vicepresidència cinquena A-4: 5.967,60 EUR 15.7.11
Ignasi Giménez Renom Diputat adjunt, Vicepresidència cinquena A-4: 5.967,60 EUR 15.7.11
Santiago-Oscar Cayuela Tomás Portaveu adjunt Grup ICV-EUiA-E A-5: 3.795,85 EUR 15.7.11
Ramon Castellano Espinosa Portaveu adjunt Grup CiU A-5: 3.795,85 EUR 15.7.11
Ramon Serra Millat Portaveu adjunt Grup PSC A-5: 3.795,85 EUR 15.7.11
Tercer.- NOMENAR a l'Il·lm. Sr. Manuel Bustos Garrido, Diputat adjunt a la Vicepresidència cinquena, encara que no
exercirà el seu càrrec amb dedicació exclusiva. Tampoc exercirà el seu càrrec amb dedicació exclusiva el Portaveu del
Grup d’ERC-AM, Il·lm. Sr. Jordi Portabella i Calvete, per la qual cosa tindran dret a la percepció de les indemnitzacions
per les assistències efectives a les sessions del Ple i de les Comissions Informatives i de Seguiment de les que siguin
membres de ple dret, en les quanties i condicions, aprovades pel Ple en sessió extraordinària del 26 de juliol de 2011.
Quart.- ORDENAR a la Direcció de Recursos Humans que procedeixi a donar d’alta en el règim general de la Seguretat
Social, o en el seu cas, en el règim de MUFACE a tots els membres electes abans designats que exerceixen el seu
càrrec amb dedicació exclusiva.

Cinquè.- Aquests acords tindran efectes retroactius des del dia 15 de juliol de 2011, en base a la previsió sobre la
retroactivitat dels actes administratius, regulada en l’article 57.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, a excepció dels Il·lms. Srs. Alberto Fernández
Díaz i Josep Llobet Navarro.
Sisè.- Les despeses que es derivin d’aquests acords en relació amb les retribucions i assistències a les quals s’ha fet
referència als apartats anteriors aniran a càrrec de les partides corresponents al Pressupost de la Diputació de
Barcelona per a l’any 2011, sens perjudici de què per part dels serveis administratius corresponents es procedeixi, si
s’escau, a la tramitació dels expedients de modificacions de crèdit necessaris per a l’executivitat del present acord.
Setè.- PUBLICAR aquest acord en el Butlletí Oficial Província de Barcelona i en el tauler d’anuncis, en compliment del
que disposa l’article 75.5 en relació amb l’article 104.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local.
Vuitè.- NOTIFICAR aquest acord a la Presidència, als Portaveus dels Grups Polítics, i a la resta dels/de les
Diputats/des, a la Secretaria general, a la Intervenció general, a la Tresoreria i a la Direcció dels Serveis de Recursos
Humans, als efectes legals oportuns.”
Barcelona, 1 d’agost de 2011
El secretari accidental, José Luis Martínez-Alonso Camps
https: //bop.diba.cat ● bop@ diba.cat ● DL: B-41698-2002

Dijous, 4 d'agost de 2011
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Diputació de Barcelona. Secretaria General
ANUNCI sobre el nomenament de personal eventual
L’Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueres, President de la Diputació de Barcelona, en data 26 de juliol de 2011, ha dictat
un Decret, la part dispositiva del qual és la següent:
“Primer.- NOMENAR com a personal eventual de la Diputació de Barcelona, a les persones i en els termes que
s’indiquen en la següent relació:
a) Llocs de treball de personal eventual de confiança:
Cognoms i noms Càrrec Grup retributiu Dedicació
Matas Babon, Josep Ma. Coordinador General 108.904,18 EUR bruts anuals Exclusiva
Fulquet Tenas, Mònica Cap del Servei de Premsa 70.144,20 EUR bruts anuals Exclusiva
b) Personal eventual d’assessorament especial:
Assessors/res de Grups Polítics
Cognoms i noms Grup retributiu Efectes
Aranda Vargas, Francisco 6 Des de 16.7.11
Aresté i Lluch, Guillem 6 Des de 16.7.11
Ayguasenosa Soro, Noemi 6 Des de 26.7.11
Blasco Cruz, Marta 6 Des de 26.7.11
Bouza Castaño, Juana 6 Des de 16.7.11
Buxeda i Noves, Christian 6 Des de 16.7.11
Cañadas Parellada, Beatriz 6 Des de 16.7.11
Casals i Mata, Joan Ramon 6 Des de 16.7.11
Casinos Comas, Francisco Javier 6 Des de 16.7.11
Cid Colomer, David 6 Des de 16.7.11
Costa i Olivé, Laura 6 Des de 26.7.11
de la Cruz Muñoz, Cisco 6 Des de 16.7.11
Díaz Valls, Núria 6 Des de 16.7.11
Figuerola Sicart, Ferran 6 Des de 16.7.11
Fontbona Arbòs, Santiago 6 Des de 16.7.11
Forest Capdevila, Martí 6 Des de 26.7.11
Gómez i Gili, Cristina 6 Des de 16.7.11
Jiménez León, Emiliano 6 Des de 16.7.11
López Malloll, Miguel Ángel 6 Des de 26.7.11
Marín Vázquez, Xavier 6 Des de 16.7.11
Olivé i Dubois, Olga 6 Des de 16.7.11
Olòndiz i Soler, Roser 6 Des de 16.7.11
Orrit Ambrosio, Víctor 6 Des de 16.7.11
Pérez Flores, Carmen 6 Des de 16.7.11
Rius Piniés, Marc 6 Des de 16.7.11
Roma Conill, Joan 6 Des de 16.7.11
Romero Hernández, Teo 6 Des de 26.7.11
Salado Pérez, Antonio 6 Des de 16.7.11
Salvadó i Tenessa, Josep Lluís 6 Des de 16.7.11
Segura i Buixó, Carles 6 Des de 16.7.11
Sitges i Jordana, Manuel 6 Des de 16.7.11
Trias i Mañosa, Enric 6 Des de 16.7.11
Valls i Molina, Santiago 6 Des de 16.7.11
Segon.- Aquesta resolució ENTRARÀ EN VIGOR el mateix dia de la seva signatura, en els termes previstos en la
legislació vigent, si bé, tindrà els efectes retroactius que es determinen en els apartats anteriors i que respecte als assessors de grup fa referència a aquelles persones que ja tenien la condició de personal eventual en data 14 de juliol
de 2011 i que van ser cessats, mitjançant decret de la Presidència de data 15 de juliol de 2011, amb efectes del mateix
dia 15, com a conseqüència de la finalització del mandat corporatiu.
Tercer.- PUBLICAR aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la Corporació, en
compliment del que disposa l’article 304.3 del Reial decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local en Catalunya, en relació amb l’article 10 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de personal de les entitats locals en Catalunya.
Quart.- NOTIFICAR aquest acord a la presidència, al Coordinador General, als Grups Polítics, a la Secretaria general, a
la Intervenció general, a la Tresoreria i als interessats, als efectes legals oportuns.”

Barcelona, 1 d’agost de 2011
El secretari accidental, José Luis Martínez-Alonso Camps
https: //bop.diba.cat ● bop@ diba.cat ● DL: B-41698-2002